Договір публічної оферти про надання послуг
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "БІЛДІТ ЮКРЕЙН" (надалі «Виконавець»), в особі Голови спілки Макарова Романа Олеговича, що діє на підставі Статуту, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.
1. Визначення термінів та загальні положення
1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://buildit.org.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.7. Консультація – виражений у будь-якій формі (електронний лист, онлайн-конференція, вебінар, семінар, навчальна програма, форум, майстер-клас, тренінг, онлайн-тренінг, тощо) комплекс консультаційних послуг про сучасні цифрові технології у сфері будівництва, систем постачання та архітектури, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.
2. Предмет договору
2.1 Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику консультації з питань сучасних цифрових технологій у сфері будівництва, систем постачання та архітектури, а саме – надання розширеної відповіді щодо якості виконаних завдань, виправлення помилок та оцінки результатів знань, отриманих на підставі проходження безоплатних онлайн-курсів Виконавця, а Замовник зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

2.2 Замовник зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Консультацій за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.

2.3 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Консультацій, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.4 Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.

2.5 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.
3. Умови надання послуг
3.1 Консультаційні послуги надаються у вигляді надання розширеної відповіді щодо якості виконаних завдань, виправлення помилок та оцінки результатів знань, отриманих на підставі проходження безоплатних онлайн-курсів Виконавця.

3.2 Замовник самостійно обирає опцію отримання платних Консультацій на сайті Виконавця і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною повною оплатою Замовником вартості Консультації і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

3.3 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.

3.4 Замовник, що здійснив попередню оплату, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку надання Послуг. У цьому випадку Виконавець на підставі листа Замовника повертає йому отримані кошти. У разі відмови Замовника від Послуг пізніше, ніж за 3 робочі дні до їх початку, грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовникові не повертаються.

3.5 Послуга вважається наданою з моменту відправлення матеріалів Консультації Замовнику.
4. Права і обов'язки Виконавця
4.1 Виконавець має право:

4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

4.1.2 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

4.1.3 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором.

4.1.4 Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов'язковим повідомленням Замовника.

4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1 Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.

4.2.2 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору.

4.2.3 Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.

4.2.4 При необхідності забезпечити Замовника усіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Консультації.
5. Права та обов'язки Замовника
5.1 Замовник має право:

5.1.1 Отримати послуги належної якості відповідно до Договору і даної оферти.

5.1.2 Отримати від Виконавця Консультації. Звертатися до Виконавця з питань, пов'язаних з наданням Послуг.

5.1.3 У будь-який час знайомитися з діючими Програмами та курсами на Сайті Виконавця.

5.2 Замовник зобов'язується:

5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв'язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.

5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.3 Утримуватися в процесі виконання Договору від дій, які:

  • принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.

  • проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Консультації або без такої.

5.2.4 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов'язані з наданням Послуг.

5.2.5 Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.
6. Вартість послуг і порядок оплати
6.1 Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Консультацій.

6.2 Вартість конкретної Консультації визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Замовнику.

6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено Договором.

6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Консультації, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем.

6.6 Вартість Консультації встановлюється на весь термін його проходження і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.
7. Відповідальність Сторін
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.2 Послуги Виконавця і всі пов'язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Замовника до послуг і пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов'язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

7.3 Максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.

7.4 Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5 Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього договору.

7.6 Всі матеріали Консультацій є об'єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Консультації допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів Консультації вимагають обов'язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.

7.7 Замовник самостійно, на свій розсуд, встановлює та використовує необхідне програмне забезпечення, згідно з умовами Ліцензійних угод до відповідного програмного забезпечення. Громадська спілка не надає будь-яке програмне забезпечення у використання для проходження курсів та не несе відповідальності за несанкціоноване використання програмного забезпечення замовниками.
8. Форс-мажор
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління, епідеміями та пандеміями тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.
9. Припинення Договору
Дія цього Договору припиняється:

9.1 За згодою сторін Сторін.

9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.

9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.
10. Обробка персональних даних
10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов'язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
11. Термін дії оферти
11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
12. Заключні положення
12.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

12.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

12.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.

12.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України

12.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

12.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

12.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

12.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України
13. Реквізити Виконавця
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "БІЛДІТ ЮКРЕЙН"

Адреса: 61003, м. Харків, вул. Короленка, 16.

Р/р UA47 3510 0500 0002 6002 8788 2604 8 Банк АТ «УкрСиббанк», МФО 351005,

Код за ЄДРПОУ 41924914

Виконавець має статус неприбуткової установи. Не є платником ПДВ.